Gezicht op de achtergevel en de…

Matthäus Merian (II), naar Israël Silvestre, 1655, prent, RP-P-1957-606-93

Gezicht op het Pavillon de Beauvais…

Matthäus Merian (II), naar Israël Silvestre, 1655, prent, RP-P-1957-606-65-1

Gezicht op het Pavillon du Roi van…

Matthäus Merian (II), naar Israël Silvestre, 1655, prent, RP-P-1957-606-65-2

Stadhuis van Parijs

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-67-2

Gezicht op Pont Saint-Michel te…

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-18-2

Kaart van Parijs, 1654

Matthäus Merian (II), 1655, prent, RP-P-1957-606-9