Bespanningstoffen met patronen…

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-152-D

Lichtbruine damasten wandbespanning met een dessin van waterlelies (?).

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-A

Goudgele damasten wandbespanning met een jachttafreel.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-148-B

Olijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van bijen.

Bespanningstoffen met patronen…

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-151-B

Olijfgroene damasten wandbespanning met wilde jacht.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-B

Lichtgroene damasten wandbespanning met een wilde jacht.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-147-A

Donker olijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van duiven.