Een snijder en drukker van Surimono

Katsushika Hokusai, ca. 1825, prent, RP-P-2009-975

De acteur Ichikawa Danjuro VII…

Kunisada (I) , Utagawa, ca. 1830, prent, RP-P-2009-976

Erotische voorstelling

Hishikawa Moroshige (toegeschreven aan), ca. 1678 - ca. 1698, prent, RP-P-2008-125

Erotische voorstelling

Hishikawa Moroshige (toegeschreven aan), ca. 1678 - ca. 1698, prent, RP-P-2008-120

Erotische voorstelling

Hishikawa Moroshige (toegeschreven aan), ca. 1678 - ca. 1698, prent, RP-P-2008-121

Erotische voorstelling

Hishikawa Moroshige (toegeschreven aan), ca. 1678 - ca. 1698, prent, RP-P-2008-124

Erotische voorstelling

Hishikawa Moroshige (toegeschreven aan), ca. 1678 - ca. 1798, prent, RP-P-2008-123

Erotische voorstelling

Hishikawa Moroshige (toegeschreven aan), ca. 1678 - ca. 1698, prent, RP-P-2008-122

Ichikawa Danjuro IX als Kezori…

Tsukioka Yoshitoshi, 1890, prent, RP-P-2009-974