Brugge, Gezicht op Le Doyenné…

Ern. Thill, 1900 - 1920, prentbriefkaart, RP-F-00-5167

Brugge, Gezicht op Museum…

Ern. Thill, 1900 - 1920, prentbriefkaart, RP-F-00-5176

Brugge, Gezicht op kade en St.…

Henri Georges, 1900 - 1920, prentbriefkaart, RP-F-00-5166

Brugge, Gezicht op kerk vanaf de…

Henri Georges, 1900 - 1920, prentbriefkaart, RP-F-00-5168

Brugge, Gezicht op Quai de la Main…

Ern. Thill, 1900 - 1920, prentbriefkaart, RP-F-00-5174

Brugge, Gezicht op de molens van de…

Ern. Thill, 1900 - 1920, prentbriefkaart, RP-F-00-5169

Brugge, Gezicht op de tuin…

J.D.C., 1900 - 1920, prentbriefkaart, RP-F-00-5177

Brugge, Gezicht op de ingang van…

Henri Georges, 1900 - 1920, prentbriefkaart, RP-F-00-5170

Brugge, Gezicht op de Académie

Henri Georges, 1900 - 1920, prentbriefkaart, RP-F-00-5172

Prentbriefkaart aan Philip Zilcken

Rose Imel, 1911 - 1930, prentbriefkaart, RP-D-1982-43-IMEL-141