Slachtscene

Frédéric Théodore Faber, naar Adriaen van Ostade, 1806, prent, RP-P-1886-A-10720

Schaapskooi

Frédéric Théodore Faber, naar Balthasar Paul Ommeganck, 1806 - 1807, prent, RP-P-1886-A-10726

Herders met kudde nabij grot

Frédéric Théodore Faber, naar Balthasar Paul Ommeganck, 1807, prent, RP-P-1886-A-10728

Landgoed met schapen en een geit

Frédéric Théodore Faber, 1806, prent, RP-P-1886-A-10724

Poedel en schaap

Frédéric Théodore Faber, 1828 - 1831, prent, RP-P-1910-3116

Schaapskooi

Frédéric Théodore Faber, naar Balthasar Paul Ommeganck, 1806 - 1807, prent, RP-P-1886-A-10727

Herder met kudde

Frédéric Théodore Faber, 1837, prent, RP-P-1910-3104

Schaapkooi

Frédéric Théodore Faber, naar Balthasar Paul Ommeganck, 1806 - 1807, prent, RP-P-1910-3076

Staand schaap

Frédéric Théodore Faber, 1806, prent, RP-P-1886-A-10715

Kudde schapen en stieren onder de…

Frédéric Théodore Faber, 1828, prent, RP-P-OB-50.536