Gezicht op de Lutherse…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07480

Gezicht op de Alexander Nevskikapel…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07517

Boot in het water bij…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07492

Gezicht op de Chesmezuil in…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07512

Gezicht op het Marmerpaleis in…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07466

Sculptuur van een paardentemmer op…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07461

Gezicht op het Izaäkplein met een…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07442

Gezicht op een theater in…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07485

Gezicht op de Kazankathedraal in…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07473

Sculptuur van een paardentemmer op…

L. Gothe, ca. 1850 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F07459