Herder en herderin met vee

Daniel Nikolaus Chodowiecki, naar Christian Wilhelm Ernst Dietrich, 1764, prent, RP-P-OB-13.400

Portret van Johann Ludwig Formey

Friedrich Wilhelm Meyer (I), 1780 - 1880, prent, RP-P-1913-774

Moeder en kind aan tafel

Max Liebermann, 1857 - 1935, prent, RP-P-1968-41

Portret van Carl Gottlob Küttner

Christian Gottfried Zschoch, naar Johann Friedrich August Tischbein, 1785 - 1833, prent, RP-P-1915-1092

Wellington

Gottfried Arnold Lehman, naar Robert Home, 1780 - 1880, prent, RP-P-1910-1117

Mignon, naar A. Scheffer

Aristide Louis, naar Ary Scheffer, 1825 - 1852, prent, RP-P-1913-712

Portret van Samuel, Freiherr von…

Johann Friedrich Bolt, naar Ludwig Wolf, 1779 - 1836, prent, RP-P-1914-2389

Portret van de vrouw van Wilhelm…

Johann Friedrich Bolt, naar Johann Gottlieb Seyfert, 1797, prent, RP-P-1914-2391