Fopblaker

Ansbach, ca. 1777 - ca. 1790, blaker, BK-14563-B

Schotel, behorend bij een koffie-…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-G-3

Kop, behorend bij een koffie- en…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-F-4

Schotel, behorend bij een koffie-…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-G-4

Schotel, behorend bij een koffie-…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-G-1

Kop, behorend bij een koffie- en…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-F-2

Schotel, behorend bij een koffie-…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-G-2

Theebus, behorend bij een koffie-…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-D

Kop, behorend bij een koffie- en…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-F-5

Koffiekan, behorend bij een koffie-…

Ansbach, ca. 1760 - ca. 1770, vaatwerk, BK-1966-155-A