Sierkan

Königliche Porzellan Manufaktur, ca. 1850 - ca. 1870, kan, BK-1997-2

Ovaal schaal

Porceleinfabriek aan den Amstel, ca. 1810, schaal, BK-R-5042-B

Ovale schaal

Porceleinfabriek aan den Amstel, ca. 1810, schaal, BK-R-5044

Cuppa van een kastanjevaas

Porceleinfabriek aan den Amstel, ca. 1810, vaatwerk, BK-R-5041

Grote schotel

Porceleinfabriek aan den Amstel, ca. 1810, schotel, BK-R-5045

Bord, onderdeel van een servies

Fabriek Dominique Denuelle, ca. 1839, servies, BK-1960-130-66

Schotel, onderdeel van een servies

Fabriek Dominique Denuelle, ca. 1839, servies, BK-1960-130-20

Schotel, onderdeel van een servies

Fabriek Dominique Denuelle, ca. 1839, servies, BK-1960-130-26