Schepping van Eva

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-10-1

Illustratie van het eerste geloofsartikel (Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde) van de apostolische geloofsbelijdenis. God de Vader schept Eva uit Adams rib. Rechts op de achtergrond buigt God de Vader zich over Adam en blaast hem leven in. Links de schepping van de…

Bewening van Christus

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-11-2

Illustratie van het vierde geloofsartikel ([Christus] die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus is van het kruis gehaald en Maria, Johannes, Maria Magdalena en anderen bewenen hem. Op de achtergrond rechts wordt…

Visioen van Ezechiël

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-15-1

Illustratie van het elfde geloofsartikel (de verrijzenis van het lichaam) van de apostolische geloofsbelijdenis. De profeet Ezechiël staat in een dal vol beenderen. Hij spreekt met God de Vader die aan de hemel verschijnt. Om hem heen komen de dode beenderen tot leven en worden levende mensen. Boven…

Christus in het voorgeborchte

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-12-1

Illustratie van het vijfde geloofsartikel ([Christus] die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus daalt na zijn dood af naar het voorgeborchte. Hij heeft de poorten van de hel gebroken en reikt de hand aan oudtestamentische…

Uitstorting van de Heilige Geest

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-13-2

Illustratie van het achtste geloofsartikel (Ik geloof in de heilige Geest) van de apostolische geloofsbelijdenis. Maria en de twaalf apostelen zitten in een kamervertrek. Vurige tongen branden boven de hoofden van enkele van hen. De Heilige Geest, in de gedaante van een duif, zweeft boven de…

Leven van de eerste gemeente

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-14-1

Illustratie van het negende geloofsartikel (de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen) van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostelen ontvangen van andere gelovigen geld, dat ze uitdelen aan de mensen die het nodig hebben. Op de grond liggen allerlei bezittingen. Boven de…

Transfiguratie

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-10-2

Illustratie van het tweede geloofsartikel ([Ik geloof] in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer) van de apostolische geloofsbelijdenis. De verheerlijking op de berg: Christus' gezicht straalt als de zon. Elia en Mozes verschijnen aan weerszijden van Christus en spreken met hem. Op de berg…

Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-15-2

Illustratie van het twaalfde geloofsartikel (het eeuwig leven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Een engel heeft Johannes de Evangelist naar een bergtop gedragen en toont hem het nieuwe Jeruzalem. Johannes schrijft alles op in het boek Openbaringen. Jeruzalem heeft twaalf poorten, die bewaakt…

Album met perspectivische…

anoniem, naar Hans Vredeman de Vries, 1615, prentalbum, RP-P-2016-508

Album met vijftien voorstellingen op vijftien albumbladen. Het gaat om een kopie van het titelblad en negen (van achttien) kopieën van perspectivische afbeeldingen van tuinen geassocieerd met de Dorische, Ionische en Korinthische bouworden naar ontwerp van Hans Vredeman de Vries, verschenen in 1583…

Preek van de apostel Petrus

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-14-2

Illustratie van het tiende geloofsartikel (de vergeving van zonden) van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostel Petrus spreekt een menigte gelovigen toe over de vergeving van zonden. Een licht verschijnt in de lucht: de Heilige Geest daalt neer op alle toehoorders. Op de achtergrond worden…