Architectura von den funf Seuvlen…

Gabriel Kramer, 1610, album, RP-P-1992-1

Zuilenboek, bestaande uit een kaft, twee schutbladen, 4 bladen tekst, titelblad en 28 bladen geëtste illustraties. Het boek is uit elkaar gehaald en opgezet, de bladen met tekst en illustraties hebben een eigen objectnummer. De kaft en schutbladen zijn opgenomen in het hoofdrecord. De eerste editie…

Christus in het voorgeborchte

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-12-1

Illustratie van het vijfde geloofsartikel ([Christus] die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus daalt na zijn dood af naar het voorgeborchte. Hij heeft de poorten van de hel gebroken en reikt de hand aan oudtestamentische…

Preek van de apostel Petrus

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-14-2

Illustratie van het tiende geloofsartikel (de vergeving van zonden) van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostel Petrus spreekt een menigte gelovigen toe over de vergeving van zonden. Een licht verschijnt in de lucht: de Heilige Geest daalt neer op alle toehoorders. Op de achtergrond worden…

Laatste Oordeel

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-13-1

Illustratie van het zevende geloofsartikel (vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus zit op een regenboog in de wolken met de maagd Maria geknield naast hem. Hij oordeelt over de wereld tijdens het Laatste Oordeel. Rondom hen engelen en…

Hemelvaart

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-12-2

Illustratie van het zesde geloofsartikel ([Christus] die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader) van de apostolische geloofsbelijdenis. Nadat Christus ten hemel is gevaren, kijken de apostelen naar de hemel. Twee engelen verschijnen aan hen. Achter de engelen de…

Visioen van Ezechiël

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-15-1

Illustratie van het elfde geloofsartikel (de verrijzenis van het lichaam) van de apostolische geloofsbelijdenis. De profeet Ezechiël staat in een dal vol beenderen. Hij spreekt met God de Vader die aan de hemel verschijnt. Om hem heen komen de dode beenderen tot leven en worden levende mensen. Boven…

Transfiguratie

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-10-2

Illustratie van het tweede geloofsartikel ([Ik geloof] in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer) van de apostolische geloofsbelijdenis. De verheerlijking op de berg: Christus' gezicht straalt als de zon. Elia en Mozes verschijnen aan weerszijden van Christus en spreken met hem. Op de berg…

Uitstorting van de Heilige Geest

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-13-2

Illustratie van het achtste geloofsartikel (Ik geloof in de heilige Geest) van de apostolische geloofsbelijdenis. Maria en de twaalf apostelen zitten in een kamervertrek. Vurige tongen branden boven de hoofden van enkele van hen. De Heilige Geest, in de gedaante van een duif, zweeft boven de…

Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-15-2

Illustratie van het twaalfde geloofsartikel (het eeuwig leven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Een engel heeft Johannes de Evangelist naar een bergtop gedragen en toont hem het nieuwe Jeruzalem. Johannes schrijft alles op in het boek Openbaringen. Jeruzalem heeft twaalf poorten, die bewaakt…

Aanbidding door de herders

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-11-1

Illustratie van het derde geloofsartikel ([Christus] die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria) van de apostolische geloofsbelijdenis. De herders knielen en aanbidden het Christuskind in de kribbe. Bij de kribbe staan Jozef en Maria. Op de achtergrond links de annunciatie aan…