Gezicht op Meppel

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Dirk Philippus Hissink, 1858, prent, RP-P-2009-540

Gezicht op Culemborg

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Chr. Schüler, 1858, prent, RP-P-2009-541

Gezicht op het Girard College in…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, 1817 - 1882, prent, RP-P-1907-5375

Gezicht op het Vrijthof in…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Chr. Schüler, 1858, prent, RP-P-1905-6083

Gezicht op Enkhuizen

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Ludwig Rohbock, 1858, prent, RP-P-1905-6090

Gezicht op Basel

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Daniel Wegelin, 1817 - 1882, prent, RP-P-1905-6092

Gezicht op Lausanne

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Daniel Wegelin, 1817 - 1882, prent, RP-P-1905-6093

Drinkende boeren vóór een herberg.…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Cornelis Dusart, 1817 - 1882, prent, RP-P-1917-254

Gezicht op Dordrecht

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Chr. Schüler, 1858, prent, RP-P-1905-6089

Gezicht op de Oude Gracht in…

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar William John Cooke, 1858, prent, RP-P-1914-5069