Insecten, planten en schelpen rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11859

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11848

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11845

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11851

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11857

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11852

Insceten, bloemen en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11849

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11853

Apen, planten en vruchten rond de…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11844

Dieren en bloemen rond kastanjes

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11856