Spotprent op Van Oldenbarnevelt

Pieter Feddes van Harlingen, 1618 - 1623, prent, RP-P-OB-67.665

Uit de bek van een grote vis komen kleinere vissen, die op hun beurt steeds nog kleinere vissen uitspugen in de richting van een groep tritons. Op de houten kade en op de stadspoort, vissers, waaronder Van Oldenbarnevelt. Op de achtergrond Friesland en de stad Utrecht. Spotprent op Van…

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-3

Linksboven het wapen van Westdongeradeel, linksonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Rechtsmidden legenda, rechtsonder twee schaalstokken: Milliare Germanicum commune / Een gemene Duytsche myle, Hora itineris / Een uyre gaens - 1400 konings roeden voor een uyre…

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21A-8

Linksboven cartouche met daarin een vissersboot op zee. Linksonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Rechtsboven twee schaalstokken: Milliare Germanicum commune / Een gemeene Duytsche myle, Hora itineris 1400 perticarum regalium / Een uyre gaens van 1400 konings…

Kaart van de grietenij…

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21B-4

Linksboven legenda, linksonder twee schaalstokken: Milliare Germanicu commune / Een gemeene Duytsche myle, Hora itineris / Een uyre gaens - 1400 konings roeden voor een uyre gaens. Rechtsboven cartouche met het wapen van Hennaarderadeel, titel en bestuurlijke informatie over de grietenij.

Kaart van de grietenij Het Bildt

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21B-9

Linksboven het wapen van Het Bildt, linksonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Rechts legenda, rechtsonder twee schaalstokken: Milliare Germanicu commune / Een gemene Duytsche myle, Hora itineris / Een uyre gaens - van 1400 konings roeden voor een uyre gaens.

Kaart van de grietenij Schoterland

Jacob van Meurs (mogelijk), 1664, prent, RP-P-AO-2-21C-5

Linksboven het wapen van Schoterland. Onderaan de kaart twee schaalstokken: Commune milliare Germanicum perticarum regalium 2000 / Een gemene Duytsche myle van 2000 coninx roeden, Hora itineris / Een uyre gaens. Daaromheen een vrouw met een mand met turf en gereedschap. Rechts legenda, rechtsonder…

Kaart van de grietenij…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-1-1

Linksonder legenda. Rechtsboven de wapens van Leeuwarderadeel en de stad Leeuwarden. Rechtsonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen Ceres, Justitia en het wapen van grietman jonker Laes van Burmania. Daaronder een schaalstok: Maat van 1200 konings roeden,…

Kaart van de grietenij…

Caspar Luyken (toegeschreven aan), 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-2-2

Linksboven titelcartouche, daaromheen het wapen van Ferwerderadeel en een visser met visnetten. Linksonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen het wapen van grietman jonker Bernard Heringa van Grovestins en twee landbouwers. Rechtsboven legenda, rechtsonder een…

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1698, prent, RP-P-AO-2-23A-6-1

Links legenda, linksonder cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daarboven de wapens van Achtkarspelen en van grietman Eelco van Haarsma. Rechtsonder een schaalstok: Maat van een uire gaans tot 1200 konings roeden welker 2000 maaken een gemeene Duytze myle van 15 in een.…

Kaart van de grietenij…

Jan Luyken (toegeschreven aan), 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-2-1

Linksboven cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen putti met de wapens van Franekeradeel, Franeker en grietman jonker Sicco van Goslina. Linksonder Minerva met het wapen van Friesland, daaronder een schaalstok: Een uire gaans van 1200 konings roeden, welker 2000…