Pijpsleutel

ca. 1600 - ca. 1699, pijpsleutel, BK-KOG-2162

Pijpsleutel

ca. 1400 - ca. 1600, sleutel, BK-KOG-2072

Pijpsleutel

ca. 1000 - ca. 1300, sleutel, BK-KOG-2078

Pijpsleutel

ca. 1600, pijpsleutel, BK-KOG-2157

Pijpsleutel

ca. 1500 - ca. 1525, pijpsleutel, BK-KOG-2160

39 sleutels uit de collectie van…

anoniem, ca. 1575 - ca. 1600, pijpsleutel, BK-KOG-2250

Pijpsleutel

ca. 1800 - ca. 1900, pijpsleutel, BK-KOG-2316

Pijpsleutel

ca. 1600 - ca. 1699, pijpsleutel, BK-KOG-2090

Pijpsleutel

, ca. 1600 - ca. 1699, pijpsleutel, BK-KOG-2142