Zwaardstootplaat

Kunihiro, 1800 - 1900, tsuba, AK-MAK-1038

Zwaardmesheft

Goto Mitsuyasu, 1500 - 1900, kozuka, AK-MAK-1012

Zwaardstootplaat

Yoshitane (mogelijk), 1800 - 1900, tsuba, AK-MAK-1090

Zwaardstootplaat

Nagahara (mogelijk), 1600 - 1900, tsuba, AK-MAK-1123

Zwaardstootplaat

anoniem, 1800 - 1900, tsuba, AK-MAK-1116

Zwaardstootplaat

Akimasa (mogelijk), 1800 - 1900, tsuba, AK-MAK-1093

Zwaardstootplaat

Nukagawa Yasunori, 1725 - 1825, tsuba, AK-MAK-1076

Zwaardstootplaat met kersenboom en…

Ishiguro Masatsune, ca. 1800 - ca. 1850, tsuba, AK-MAK-1070

Zwaardstootplaat

Hata Nobuyoshi, 1800 - 1900, tsuba, AK-MAK-1133

Zwaardstootplaat met de berg Fuji…

Yasuchika, ca. 1800 - ca. 1900, tsuba, AK-MAK-1103