Tabakspot

De Grieksche A, ca. 1768 - ca. 1796, tabakspot, BK-NM-2585

Bord

De Grieksche A, naar Pieter Adriaensz. Kocx, naar weduwe Pieter Adriaensz. Kocx-Van der Heul, ca. 1710 - ca. 1725, bord (vaatwerk), BK-KOG-2395

Schotel, beschilderd met Oosterse…

De Grieksche A, ca. 1720 - ca. 1730, schotel, BK-NM-12400-362

Botervloot op onderschotel

De Grieksche A, ca. 1765 - ca. 1768, botervloot, BK-1959-69

Theebus

De Grieksche A, ca. 1715 - ca. 1725, theebus, BK-1959-79

Vaas

De Grieksche A, 1700 - 1725, vaas, BK-1961-40-A

Vaas

De Grieksche A, 1700 - 1725, vaas, BK-1961-40-B

Deksel, beschilderd met oosters…

De Grieksche A, ca. 1765 - ca. 1768, deksel, BK-1959-69-B

Botervloot, beschilderd met oosters…

De Grieksche A, ca. 1765 - ca. 1768, botervloot, BK-1959-69-C

Onderschotel, beschilderd met…

De Grieksche A, ca. 1765 - ca. 1768, schotel, BK-1959-69-A