Rinaldo en Armida

Bernard Picart, 1683 - 1733, tekening, RP-T-00-384

Nederlandse Republiek ontvangt de…

Bernard Picart, 1695 - 1700, tekening, RP-T-1893-A-2788

Johan van Oldenbarnevelt knielt…

Bernard Picart, naar Jan Luyken, 1728, tekening, RP-T-00-1806

Paneelvulling met putti die gedode…

Bernard Picart, 1683 - 1733, tekening, RP-T-1951-98

Paneelvulling met putti met…

Bernard Picart, 1683 - 1733, tekening, RP-T-1951-99

Begrafenisplechtigheid der Perzen

Bernard Picart, 1727, tekening, RP-T-1887-A-1371

Allegorie op de Wetenschappen

Bernard Picart, 1683 - 1733, tekening, RP-T-1951-89

Paneelvulling met fluitspelende…

Bernard Picart, 1683 - 1733, tekening, RP-T-1951-94

Vuurdoop der Perzen

Bernard Picart, 1727, tekening, RP-T-1887-A-1372