Lady Caroline Scot als 'De Winter'

John Raphael Smith, naar Joshua Reynolds, 1777, prent, RP-P-OB-33.714

Portret van Franz Volkmar Reinhard

Carl Mayer, naar Anton Graff, na ca. 1825 - ca. 1850, prent, RP-P-1913-313

Portret van Franz Volkmar Reinhard

Carl Mayer, naar Graff, na ca. 1825 - ca. 1850, prent, RP-P-1913-312

Portret Johann Hoffmann (1602-1671)

Jakob von Sandrart, naar David Hornung, na ca. 1650 - voor 1708, prent, RP-P-1914-3655

Rupert, abt v. Otto-Beuren

Johann Franz Fischer, ca. 1720 - voor 1740, prent, RP-P-1914-2873

Portret Franz I

Joseph Fischer, ca. 1790 - voor 1822, prent, RP-P-1908-1417

Friedrich Wilhelm III

Joseph Fischer, ca. 1790 - voor 1822, prent, RP-P-1911-4616

Alameen-Ben Mohammed el Kanemy…

Edward Finden, naar Major Denham, prent, RP-P-1905-4896

Le Commandeur Ruffo

Joseph Fischer, naar Antoine Radziwill, ca. 1790 - voor 1822, prent, RP-P-1909-6078