Vier seizoenen

Watanabe Seitei, 1890, rolschildering, AK-MAK-1712-C

Vier seizoenen

Watanabe Seitei, 1890, rolschildering, AK-MAK-1712-D

Vier seizoenen

Watanabe Seitei, 1890, rolschildering, AK-MAK-1712-B

Vier seizoenen

Watanabe Seitei, 1890, rolschildering, AK-MAK-1712-A

Wereld der Kunsten - 1

Tsukioka Yoshitoshi, 1890, boek, AK-MAK-1650