De dwerg Porzellana Kinkank, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-49

De dwerg Holloka Tschimitschko…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-12

De Spaanse dwerg Don Miguel Zorrero…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-11

De dwerg Oswald van Stroblbardt,…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-9

De dwerg Simon Flenschl, ca. 1710

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-38

De dwerg Madame Sophia Luxuria, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-30

De dwerg Piters Kahlmüß Wisseller…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-13

De dwerg Veith Knollinger von…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-44

De dwerg Chevalier Rondeau als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-6

De dwerg Mademoiselle Poupon, als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715, prent, BI-B-FM-078-19