Kastelein voor Huis ter Eem

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1829 - 1839, prent, RP-P-1908-3646

Portret van Jan Six

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Rembrandt van Rijn, 1823 - 1900, prent, RP-P-1903-A-24185

Portret van Karel van Egmond,…

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1840 - 1884, prent, RP-P-OB-47.715

Portret van Jan Six

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Rembrandt van Rijn, 1823 - 1900, prent, RP-P-1903-A-24183

Aleid overwint de West-Friesen,…

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Reinier Craeyvanger, 1839 - 1841, prent, RP-P-OB-78.085

De linnenkast

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar P. de Hooge, 1823 - 1900, prent, RP-P-OB-47.736

Grimoald vermoord, 714

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Reinier Craeyvanger, 1838 - 1840, prent, RP-P-OB-78.035

Portret van de kardinaal van…

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Bernard Picart, 1834, prent, RP-P-1910-4372

Herders met vee bij een ruïne

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Jan Asselijn, 1823 - 1900, prent, RP-P-OB-47.744

De bestorming van Santa Maria, 1217

Johann Wilhelm Kaiser (I), naar Reinier Craeyvanger, 1839 - 1841, prent, RP-P-OB-78.093