Twee grielen

Aert Schouman, 1777, tekening, RP-T-1898-A-3703

Studieblad met zeven kippen

Aert Schouman, 1720 - 1792, tekening, RP-T-1962-521

Portret van Jacob van Dijk, in…

Aert Schouman (mogelijk), 1787 - 1791, tekening, RP-T-00-1286

Venus en Adonis (?)

Aert Schouman, 1720 - 1792, tekening, RP-T-00-1287

Het gezantschap van de Tsaar van…

Aert Schouman, naar Sybrand van Beest, 1782, tekening, RP-T-1918-309

Herderin met geiten in een…

Aert Schouman, naar Simon van der Does, 1781, tekening, RP-T-1918-311

Rustende jager met musket en…

Aert Schouman, naar Ary de Vois, 1775, tekening, RP-T-1958-9

Portret van admiraal Steven van der…

Aert Schouman, naar Paulus Moreelse, 1720 - 1792, tekening, RP-T-00-1284