H. Petrus

Jan van de Velde (II), naar Willem Pietersz. Buytewech, 1603 - 1652, prent, RP-P-1885-A-9511

H. Johannes de Evangelist

Jan van de Velde (II), naar Willem Pietersz. Buytewech, 1603 - 1652, prent, RP-P-1885-A-9510

Valkenier, naar rechts

Jan van de Velde (II), 1616, prent, RP-P-1885-A-9179

Uittocht van het Spaanse leger uit…

Jan van de Velde (II), naar Jan Martszen de Jonge, 1633, prent, RP-P-OB-81.340D

Uittocht van het Spaanse leger uit…

Jan van de Velde (II), naar Jan Martszen de Jonge, 1632, prent, RP-P-1898-A-20238

Uittocht van het Spaanse leger uit…

Jan van de Velde (II), naar Jan Martszen de Jonge, 1633, prent, RP-P-OB-81.340B

Valkenier

Jan van de Velde (II), 1616, prent, RP-P-1885-A-9178

Uittocht van het Spaanse leger uit…

Jan van de Velde (II), naar Jan Martszen de Jonge, 1633, prent, RP-P-OB-81.340C

Begrafenisstoet van prins Maurits…

Jan van de Velde (II), 1626, prent, RP-P-OB-76.423

Valkenier met jachthond

Jan van de Velde (II), 1616, prent, RP-P-1885-A-9176