Portret van Isaac Da Costa

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1845 - 1877, prent, RP-P-OB-73.715

Katharina Sarti

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1845 - 1877, prent, RP-P-1913-742

Meisje in de duinen

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1861 - 1872, prent, RP-P-1905-873

Vrouw met een kalf

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1845 - 1877, prent, RP-P-1913-744

Twee figuren bij een open haard

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1845 - 1877, prent, RP-P-1913-743

Portret van Johan Valckenaer

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, 1845 - 1877, prent, RP-P-1905-1675

Middagslaapje

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1861 - 1872, prent, RP-P-1905-875

Portret van een onbekende man…

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Julius Friedrich Anton Schrader, 1845 - 1877, prent, RP-P-1883-A-7429

Portret van een vrouw

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Caspar Netscher, naar Johannes Arnoldus Boland, 1845 - 1877, prent, RP-P-OB-73.708

Het Breistertje

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1861 - 1872, prent, RP-P-1905-871