Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-146-C

Donkerolijfgroene groene damasten wandbespanning met een dessin van vogelnesten.

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-145-B

Lichtgroene damasten wandbespanning met een wilde jacht.

Wandbespanning met dessin van bijen

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-149-D

Donkerolijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van honingbijen

Wandbespanning

Chris Lebeau, 1911 - 1915, wandbespanning, BK-1971-147-A

Donker olijfgroene damasten wandbespanning met een dessin van duiven.