Ichikawa Morinosuke als Nagoya…

Shunbaisai Hokuei, 1835 - 1845, prent, RP-P-1970-44

Nakamura Matsue als Otaka

Shunbaisai Hokuei, 1824, prent, RP-P-1962-345

Gevecht in de sneeuw

Shunbaisai Hokuei, 1833 - 1834, prent, RP-P-1989-22

Arashi Rikan als Inuyama Dosetsu

Utagawa Kunimasu, 1835 - 1840, prent, RP-P-1979-226

Porseleinen kom en schaar

Shozo Ittei, 1820 - 1830, prent, RP-P-1958-593

Pop en kistje

Shozo Ittei, 1820 - 1830, prent, RP-P-1958-578

Courtisane als Sugawara no…

Shigenobu (I) , Yanagawa, 1820 - 1825, prent, RP-P-2006-104