Sleutel

ca. 1600, sleutel, BK-KOG-2220

Sleutel

ca. 1600 - ca. 1699, sleutel, BK-KOG-2129

Sleutel

ca. 1600 - ca. 1699, sleutel, BK-KOG-2076

Sleutel

ca. 1600 - ca. 1699, sleutel, BK-KOG-2082

Sleutel

ca. 1600 - ca. 1699, sleutel, BK-KOG-2301

Sleutel

ca. 1600 - ca. 1699, sleutel, BK-KOG-2199

Sleutel

1600 - 1625, sleutel, BK-KOG-2221

Sleutel

ca. 1600 - ca. 1699, sleutel, BK-KOG-2236

Sleutel

ca. 1600 - ca. 1699, sleutel, BK-KOG-2085