Sleutel

ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-NM-9016

Sleutel

ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-NM-9032

Hefsleutel

, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2033

Sleutel

ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2257

Sleutel

, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-1988

Sleutel

ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2122

Sleutelgreep

, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-1982

Sleutel

, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2027

Sleutel

, ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2008

Sleutel

ca. 1400 - ca. 1950, sleutel, BK-KOG-2338-B