Burgerstand en boerenstand

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1904-2396

Cartouches met man en weduwe

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1964-2879

Cartouches met pelgrim en vrouw

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1964-2882

Epitaaf

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1964-2890

Cartouche met drie figuren

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1964-2880

Cartouches met figuren aan tafel

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1964-2877

Cartouches en putto met doodshood

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1964-2883

Grafmonument

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1964-2889

Cartouches met drie figuren

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1964-2878

Geestelijkheid en ridderstand

Johann Esaias Nilson, 1731 - 1788, prent, RP-P-1964-2884