Beek

Willem Roelofs (I), 1851, prent, RP-P-OB-73.794

Beek

Willem Roelofs (I), 1851, prent, RP-P-1886-A-11051

Beek

Willem Roelofs (I), 1851, prent, RP-P-OB-73.792

Beek

Willem Roelofs (I), 1851, prent, RP-P-OB-73.793

Beek

Willem Roelofs (I), 1851, prent, RP-P-1913-2636

Grazende koe aan waterkant

Frédéric Théodore Faber, 1806, prent, RP-P-1886-A-10725

Loeiende koe aan waterkant

Frédéric Théodore Faber, naar Balthasar Paul Ommeganck, 1806, prent, RP-P-1886-A-10714

Twee drinkende koeien

Frédéric Théodore Faber, 1837, prent, RP-P-OB-50.541

Staande koe, en profil

Frédéric Théodore Faber, 1806, prent, RP-P-OB-50.526

Landschap met koe en schaap

Frédéric Théodore Faber, 1837 - 1840, prent, RP-P-1882-A-5612