Portret van Frederik Willem Conrad

Johan Hendrik Hoffmeister (mogelijk), naar Johann Peter Berghaus, 1852, prent, RP-P-1906-929

Portret Johan Martin Langheinrich…

Johan Hendrik Hoffmeister, ca. 1851 - 1883, prent, RP-P-OB-28.544

Portret Johannes Lambertus Antonius…

Johan Hendrik Hoffmeister, 1833 - 1904, prent, RP-P-OB-28.516

Portret van J.C. Anemaet

Johan Hendrik Hoffmeister, 1833 - 1863, prent, RP-P-1899-A-21686

Portret van Rijnholt Antony Klerck

Johan Hendrik Hoffmeister, ca. 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-1899-A-21716

Portret van een onbekende man

Johan Hendrik Hoffmeister, 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-1904-3115

Portret van Hendrik Tollens

Johan Hendrik Hoffmeister, naar anoniem, 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-OB-28.561

Portret van een onbekende man in…

Johan Hendrik Hoffmeister, ca. 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-OB-28.482

Portret van Willem Hendrik Suringar

Johan Hendrik Hoffmeister, 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-OB-28.557

Portret van een onbekende man met…

Johan Hendrik Hoffmeister, 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-1905-2550