Portret van Frederik Willem Conrad

Johan Hendrik Hoffmeister (mogelijk), naar Johann Peter Berghaus, 1852, prent, RP-P-1906-929

Portret Johan Martin Langheinrich…

Johan Hendrik Hoffmeister, ca. 1851 - 1883, prent, RP-P-OB-28.544

Portret van een onbekende man

Johan Hendrik Hoffmeister, 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-1904-3115

Portret van Hendrik Tollens

Johan Hendrik Hoffmeister, naar anoniem, 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-OB-28.561

Portret Hendrik Merkus de Kock

Johan Hendrik Hoffmeister, ca. 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-OB-28.513

Portret van Andreas Victor Michiels

Johan Hendrik Hoffmeister, 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-OB-28.537

Portret van Willem Hendrik Suringar

Johan Hendrik Hoffmeister, 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-OB-28.557

Portret van een onbekende man met…

Johan Hendrik Hoffmeister, 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-1905-2550

Portret van Jacobus Arnoldus…

Johan Hendrik Hoffmeister, 1833 - 1904, prent, RP-P-OB-28.538

Portret van Rijnholt Antony Klerck…

Johan Hendrik Hoffmeister, ca. 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-OB-28.512