Portret van Johann August von…

Martin Bernigeroth, naar Hendirk Duvens, 1718 - 1733, prent, RP-P-1911-4089

Portret van Ludwig Adolph Peter,…

Johann Christiaan Böhme, naar Heinrich Anton Dähling, 1815, prent, RP-P-1905-4144

Portret van Peder Reetz

Johann Martin Bernigeroth, 1723 - 1767, prent, RP-P-1906-1315

Portret van koning George II van…

Johann Georg Mentzel, 1727 - 1743, prent, RP-P-1910-1139

Portret van Maximilian Julius…

Friedrich Grögory, naar Johann Leonhard Hoffmann, 1786, prent, RP-P-1908-1450

Portret van Herrmann Arnold…

Johann Martin Bernigeroth, 1745, prent, RP-P-1914-1846