Gezicht op Vianen

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-1907-2082

Gezicht op Szikszó

Gaspar Bouttats, 1686, prent, RP-P-1954-379

Gezicht op Smederevo

Gaspar Bouttats, 1686, prent, RP-P-1954-387

Gezicht op Mekka

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters (I), 1672, prent, RP-P-1954-402

Gezicht op Edam

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-1907-2088

Gezicht op Veszprém

Gaspar Bouttats, 1686, prent, RP-P-1954-391

Gezicht op Monnickendam

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-1907-2089

Gezicht op Sluis

Gaspar Bouttats, naar Jan Peeters, 1679, prent, RP-P-1907-2101

Gezicht op Pápa

Gaspar Bouttats, 1686, prent, RP-P-1954-385

Gezicht op Lenti

Gaspar Bouttats, 1686, prent, RP-P-1954-372