Gezicht op 's-Hertogenbosch, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1433

Gezicht op Rees, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1410

Gezicht op Naarden, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1442

Gezicht op Emmerik, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1413

Gezicht op Doesburg, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1419

Gezicht op Wesel, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1408

Gezicht op Culemborg, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1448

Oversteek van de Rijn, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1415

Gezicht op Woerden, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1428

Gezicht op Crèvecoeur, 1672

frères Moreau, naar Adam Frans van der Meulen, 1900 - 1903, foto, RP-F-1903-AA-1434