(Zelf)portret van Eduard Isaac…

Eduard Isaac Asser (mogelijk), ca. 1890 - ca. 1892, foto, RP-F-AB12280-AS

Rembrandtplein, Amsterdam

anoniem, 1902, fotomechanische afdruk, RP-F-F20117

Portret van Houdini?

anoniem, ca. 1883 - 1914, foto, RP-F-2001-4-93

Kanaal van Korinthe

anoniem, ca. 1895 - ca. 1915, foto, RP-F-00-5348-5C

Savin Rock Park, New Haven,…

anoniem, ca. 1907, fotomechanisch procedé, RP-F-2007-406

Gewapende Kaukasische man

anoniem, ca. 1895 - ca. 1915, foto, RP-F-00-5344-32B