Zondeval en kruisiging, penning…

Hans Reinhart (der Ältere), 1536 - 1607, historiepenning, NG-VG-1-202

Karel V, Duits keizer

Hans Reinhart (der Ältere), 1547, historiepenning, NG-VG-1-254

Maximiliaan I, Duits keizer

Hans Reinhart (der Ältere), 1547, historiepenning, NG-VG-1-62

Offer van Isaak en kruisiging

Hans Reinhart (der Ältere), 1539, historiepenning, NG-VG-1-203

Karel V, Duits keizer

Hans Reinhart (der Ältere), 1537, historiepenning, NG-VG-1-211

Zondeval en kruisiging, penning…

Hans Reinhart (der Ältere), 1536 - 1607, historiepenning, NG-VG-1-201

Twee mannen bekijken een…

Gottlob August Liebe, 1756 - 1819, prent, RP-P-1996-225