Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11848

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11845

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11857

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11846

Insceten, bloemen en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11849

Dieren, planten en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11853

Dieren en planten rond een…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11847

Dieren, bloemen en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11855

Apen, planten en vruchten rond de…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11844

Dieren, bloemen en vruchten rond…

Jacob Hoefnagel, naar Joris Hoefnagel, 1693 - 1726, prent, RP-P-1887-A-11850