Schotel

De Lampetkan, ca. 1740 - ca. 1790, schotel, BK-NM-13284-E

Schotel

De Lampetkan, ca. 1740 - ca. 1790, schotel, BK-NM-13284-A

Schotel

De Lampetkan, ca. 1740 - ca. 1790, schotel, BK-NM-13284-D

Dekselpot

De Lampetkan, ca. 1750 - ca. 1825, dekselpot, BK-KOG-287

Pot van faience

De Lampetkan, 1740 - 1780, kaststel, BK-NM-14292-B

Vaas van faience

De Lampetkan, 1740 - 1780, kaststel, BK-NM-14295-B

Deksel

De Lampetkan, 1740 - 1780, kaststel, BK-NM-14294-A

Pot van faience

De Lampetkan, 1740 - 1780, kaststel, BK-NM-14294-B

Deksel van dekselpot

De Lampetkan, 1740 - 1780, kaststel, BK-NM-14293-A

Deksel van vaas van faience

De Lampetkan, 1740 - 1780, kaststel, BK-NM-14296-A