Portret van Gilbert du Motier,…

Jan Kobell (I), 1766 - 1833, prent, RP-P-OB-47.587

Titelpagina voor: J. van…

Arnold Houbraken, 1710, prent, RP-P-OB-48.935

Rijm op de titelprent voor:…

Arnold Houbraken, 1710, prent, RP-P-OB-48.936

Portret van Albertus Brink

Jan Willem Caspari, naar Hendrik Willem Caspari, 1789 - 1822, prent, RP-P-1907-3024

Gezicht op Culemborg

Johann Gabriel Friedrich Poppel, naar Carl Christian Schüler, 1858, prent, RP-P-2009-541

Kerkinterieur met geestelijken

Reinier van Persijn, 1665, prent, RP-P-1884-A-7929

Portret van Willem de Swaen

Reinier van Persijn, naar Christoffel Pierson, 1662, prent, RP-P-1883-A-6940

Portret van Jan Corneliszoon Meppel

Reinier van Persijn, naar Christoffel Pierson, 1668, prent, RP-P-1909-502