Melkkan

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1784 - ca. 1790

Melkkan

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1770

Melkkan

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1774 - ca. 1778

Delen van een theeservies

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1782 - ca. 1784

Theeservies

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1774 - ca. 1778

Delen van een theeservies

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1774 - ca. 1778

Theeservies voor twee personen…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1782 - ca. 1784

Delen van een koffie- en…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1778 - ca. 1782

Melkkan, beschilderd met…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1778 - ca. 1782

Delen van een koffie- en…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1774 - ca. 1778