Gevonden:


De dwerg Mademoiselle Poupon, als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Gilles Platfues als Franse…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Porzellana Kinkank, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Malper Höllriglin als…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Gertraud Knörtzlin, ca.…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Pantaleon Bürgman van de…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Robert von Parukenfeldt,…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

Dwerg als de Franse Mademoiselle…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Lucas Hirnzwik als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De Franse dwerg Madame Palatinelle,…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Oswald van Stroblbardt,…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715

De dwerg Nicolas Charon als een…

Martin Engelbrecht (toegeschreven aan), 1705 - 1715