Deucalion en Pyrrha scheppen een…

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1731

Atlas in een berg veranderd

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1731

Pan en Syrinx

Bernard Picart (atelier van), 1733

Tempel van Minerva te Troje

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1733

Glaucus verandert in een…

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1731

Perseus en Andromeda

Bernard Picart (atelier van), naar Bernard Picart, 1731