Letter D

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter I

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter L

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter Q

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Letter Y

Jeremias Falck, naar Johann Christian Bierpfaf, ca. 1645 - ca. 1650

Paul Friedrich August van Holstein…

Siegfried Detlev Bendixen, naar Georg Friedrich Adolf Schöner, 1796 - 1864