Apelles de kunstschilder

Jakob Gottlieb Thelott, naar Johann Esaias Nilson, 1731 - 1760

Rocaille cartouche

Jakob Gottlieb Thelott (mogelijk), naar Karl Pier, 1745

Bouwwerk met putti en spin

Jakob Gottlieb Thelott (mogelijk), naar Karl Pier, 1745

Cartouche met putto

Jakob Gottlieb Thelott (mogelijk), naar Karl Pier, 1745

Cartouche met figuur aan ketting

Jakob Gottlieb Thelott (mogelijk), naar Karl Pier, 1745

Cartouche met lichtstralen

Jakob Gottlieb Thelott (mogelijk), naar Karl Pier, 1745

Bouwwerk met putti en waterval

Jakob Gottlieb Thelott (mogelijk), naar Karl Pier, 1745

Bouwwerk met putto met triangel

Jakob Gottlieb Thelott (mogelijk), naar Karl Pier, 1745

Bouwwerk met putti en uil

Jakob Gottlieb Thelott (mogelijk), naar Karl Pier, 1745

Bagaris de bekeerling

Jakob Gottlieb Thelott, naar Johann Esaias Nilson, 1731 - 1760

Altaar met Maria op haar sterfbed

Jakob Gottlieb Thelott, naar Johann Daniel Herz (I), 1722 - 1740

Altaar met engelen

Jakob Gottlieb Thelott, naar Johann Daniel Herz (I), 1722 - 1740