8 resultaten gevonden


Schetsen van Bunpo - deel drie

Kawamura Bunpo, Inoue Jihei, Yoshidaya Shinbei, 1813

Schetsen van Bunpo

Kawamura Bunpo, Inoue Jihei, Yoshidaya Shinbei, 1811 - 1813

Schetsen van honderd vrouwen

Aikawa Minwa, Yoshidaya Shinbei, Maekawa Rokuzaemon, 1814

Schetsen van Bunpo - deel drie

Kawamura Bunpo, Inoue Jihei, Yoshidaya Shinbei, 1813

Bumpo gafu (Sketches by Bumpo);…

Kawamura Bunpo, Yoshidaya Shinbei, Kawachiya Kibei, 1807

Schetsen van Bunpo

Kawamura Bunpo, Inoue Jihei, Yoshidaya Shinbei, 1811

Chinese tekeningen door Bunpo

Kawamura Bunpo, Yoshidaya Shinbei, 1803

Landschappen van Bunpo

Kawamura Bunpo, Yoshidaya Shinbei, 1824