Schipbreukeling

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1861 - 1877

Opvoeding van Clovis zonen

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Lourens Alma Tadema, 1866

Herberginterieur

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Lambertus Lingeman, 1870

Haman smeekt Ester om zijn leven

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, 1845 - 1877

Portret van een vrouw

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Caspar Netscher, naar Johannes Arnoldus Boland, 1845 - 1877

Oude vrouw voor een haardvuur

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1755 - 1877

Vrouw en man met een jong katje

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Hein Burgers, 1867

Eerste liefde

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1861 - 1872

Dorpsgezicht met boer en boerin

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Gustave Doré, 1871

Vrouw met een kalf

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1845 - 1877

De Wieg

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Jozef Israëls, 1861 - 1872

Portret van Gerrit de Clercq

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, 1845 - 1857