Polyptoton de Flore…

Johann Theodor de Bry, naar Jacobus Kempener, ca. 1600

Polyptoton de Flore…

Johann Theodor de Bry, naar Jacobus Kempener, ca. 1600

Polyptoton de Flore…

Johann Theodor de Bry, naar Jacobus Kempener, ca. 1600

Polyptoton de Flore…

Johann Theodor de Bry, naar Jacobus Kempener, ca. 1600

Polyptoton de Flore…

Johann Theodor de Bry, naar Jacobus Kempener, ca. 1600

Polyptoton de Flore…

Johann Theodor de Bry, naar Jacobus Kempener, ca. 1600

Portretbuste van Moritz von Schwind

Julius Cäsar Thäter, naar Ernst Rietschel, 1845 - 1870

Portretbuste van Moritz von Schwind

Julius Cäsar Thäter, naar Ernst Rietschel, 1845 - 1870