10 resultaten gevonden


Busteportret van een acteur

Kunisada (I) , Utagawa, Muramatsu Genroku, Yoshimura Gentaro, 1847 - 1848

Hoofdstuk 4

Kunisada (I) , Utagawa, Fukushima Giemon, Muramatsu Genroku, 1849 - 1853

Busteportret van een acteur

Kunisada (I) , Utagawa, Muramatsu Genroku, Yoshimura Gentaro, 1847 - 1848

Sakugawa Yozaemon en de Joshichi…

Kunisada (I) , Utagawa, Hiroshige (I) , Utagawa, Fukushima Giemon, 1852

Avondmarkt in de Joruri straat

Hiroshige (I) , Utagawa, Fukushima Giemon, Muramatsu Genroku, 1852

Busteportret van een acteur

Kunisada (I) , Utagawa, Muramatsu Genroku, Yoshimura Gentaro, 1847 - 1848

Nachtelijke aanval op het Horikawa…

Utagawa Kuniyoshi, Fukushima Giemon, Muramatsu Genroku, 1853

Hoofdstuk 29

Kunisada (I) , Utagawa, Fukushima Giemon, Muramatsu Genroku, 1849 - 1853

Hoofdstuk 27

Kunisada (I) , Utagawa, Fukushima Giemon, Muramatsu Genroku, 1849 - 1853

Avondmarkt met straattheater in de…

Hiroshige (I) , Utagawa, Fukushima Giemon, Muramatsu Genroku, 1852