Heilige Gunther van Niederalteich…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Verschijning van de heilige…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Heilige Mechthildis van Diessen

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Heilige Rupertus doopt de inwoners…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Engel rijkt de communie uit aan…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Heilige Albertus Magnus in gesprek…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Dood van Gerold van Beieren

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Heilige Wolfgang, bisschop van…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Heilige Odilia knielt voor de…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Martelaarsdood van de heiligen…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Opwekking van de priester Silvanus…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615

Heilige Cunegundes van Luxemburg…

Raphaël Sadeler (I), naar Johann Mathias Kager, 1615