Vuur

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, 1632 - 1670

Smaak

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, 1632 - 1670

Herfst

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, 1632 - 1670

De maand juni

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, na 1635 - 1670

Zittende, kreupele bedelaar

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, na 1635 - 1669

Winter

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, ca. 1632 - ca. 1670

Zomer

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, 1632 - 1670

Reuk

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, 1632 - 1670

Tast

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, 1632 - 1670

Aarde

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, 1632 - 1670

Geiten

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, ca. 1679 - ca. 1700

Lente

Frederick Bloemaert, naar Abraham Bloemaert, 1632 - 1670